گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۵ در رستوک آلمان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت برگزار گردید.

دومین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ۱۴ فوریه ۲۰۱۶ در رستوک آلمان برگزار گردیده است.

سومین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ در رستوک آلمان برگزار گردیده است.

چهارمین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۰ می ۲۰۱۸ در برلین آلمان برگزار گردید که مقالاتی از پژوهشگران ایرانی نیز در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفت.

پنجمین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۹ در برلین آلمان برگزار گردید که مقالاتی از پژوهشگران ایرانی نیز در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفت.

ششمین دوره کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی در تاریخ  ۱۹ آوریل ۲۰۲۰ در برلین آلمان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت برگزار خواهد گردید.